§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Republik nu

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2. Formål

At virke for, at Danmark gennem en fredelig og demokratisk proces bliver omdannet til en republik.

§ 3. Medlemskreds

Som medlem optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Indmeldelse og udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.

Stk. 3. Generalforsamlingen fastsætter et kontingent for medlemskab.

§ 4. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst fire ugers varsel ved e-mail eller brev til medlemmerne og angivelse af dagsorden.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af budget
 7. Valg af formand
 8. Valg af næstformand
 9. Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 10. Valg af 1 revisor og en revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før den ordinære generalforsamling.

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal, medmindre der er krav om kvalificeret flertal. Afstemninger kan ske ved håndsoprækning eller skriftligt. Ved personvalg anvendes der altid skriftlig afstemning. (ændret den 21. maj 2016)

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden og næstformanden består af kassereren og 2 til 6 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 1-årig periode.

Stk. 2. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger kasserer og sekretær.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden på førstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 4. Bestyrelsen forpligter sig tilat deltage aktivt i samarbejdet med de øvrige ligesindede republikanske bevægelser i Europa.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Optagelse af lån kan kun vedtages på en generalforsamling.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer

Disse vedtægter kan kun ændres med 60 pct. flertal på en generalforsamling.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning

Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 60 pct. flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 11. Datering

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 21.06.2009 og senest ændret på den ordinære generalforsamling den 21. maj 2017.